انتخاب حافظه

برای تسهیل روند پیکربندی سرورهای HPE ProLiant Gen10 و ارائه ی بهترین محصول در دسترس HPE  حافظه ای از لیست قرار داده شده در سایت زیر را توصیه میکند قیمت رم سرور G10 

http://www.hpe.com/products/recommend.

دسترسی به بهترین محصول به امریکا کانادا و امریکای لاتین محدود میشود.

حافظه ی HPE  

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Memory Kit 815097-B21

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Memory Kit 815098-B21

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Memory Kit 815100-B21

HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Memory Kit 815101-B21

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Memory Kit 835955-B21

نکته: حافظه ی DIMM  با یک سرور سکو وابسته به تکمیل گواهی تست است.قیمت رم سرور G10 

نکته : حداکثر سرعت حافظه یک عملکرد از نوع حافظه پیکر بندی حافظه و مدل پروسسور میباشد.قیمت رم سرور G10 

درایو های انتخابی  HPE  

HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive 726536-B21

نکته : بی شبکه ی جهانی ( 826708-B21)  برای انتخاب در مدل  SFF  لازم است.در مدل های  12 LFF  یا  24 SFF  پشتیبانی نمیشود.قیمت رم سرور G10 

HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive 726537-B21

نکته : در بی شبکه ی جهانی  ( 826708 B-21)  برای این انتخاب در یک مدل  SFF  لازم است . در  12LFF  و 24  SFF پشتیبان ندارد.قیمت رم سرور G10 

درایو های  HPE  

سازمان – 12G SAS  _  درایوهای SFF

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 870753-B21

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 872475-B21

HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 870757-B21

HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD 870763-B21

HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 872477-B21

HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 870759-B21

HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD 870765-B21

HPE 900GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD 785069-B21

HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 872479-B21

HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD 872481-B21

حد وسط – 12GSAS  -درایو های   قیمت رم سرور G10 SFF

HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty HDD 832514-B21

HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD 765464-B21

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD 765466-B21

حد وسط – 12GSAS  -درایو های  LFF

قیمت رم سرور G10 HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD 846524-B21

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD 818365-B21

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 872485-B21

HPE 3TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD 846528-B21

HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD 818367-B21

HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD 861756-B21

HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 872487-B21

HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD 846514-B21

HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD 861754-B21

HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD 861590-B21

HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD 819201-B21

HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD 857644-B21

قیمت رم سرور G10 

قیمت رم سرور G10 

حد وسط – 6GSAS  -درایو های  SFF

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 655710-B21

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD 765453-B21

HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD 765455-B21

حد وسط –6GSAS  -درایو های  LFF

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD 861691-B21

HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD 861676-B21

HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 872489-B21

HPE 3TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 861693-B21

HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD 861678-B21

HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD 861752-B21

HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 872491-B21

HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD 846510-B21

HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD 861750-B21

HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD 819203-B21

HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD 861594-B21

HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD 857648-B21

بخش  SDD قیمت رم سرور G10 

HPEبرای تسهیل در روند پیکربندی سرورهای HPE ProLiant Gen10 و ارائه ی بهترین محصول دردسترس SDDsقرار داده شده در لیست سایت زیر را توصیه میکند :

http://www.hpe.com/products/recommend.

خواندن متمرکز –12GSASSFF-درایو های حالت جامدقیمت رم سرور G10 

HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872390-B21

HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872392-B21

HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872394-B21

مصرف مختلط –12GSASSFF-درایو های حالت جامد قیمت رم سرور G10 

HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872374-B21

HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872376-B21

HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872382-B21

HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872386-B21

مصرف مختلط –12GSASLFF-درایو های حالت جامد

HPE 800GB SAS 12G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872378-B21

نوشتن متمرکز –6GSATASFF-درایو های حالت جامد

HPE 400GB SATA 6G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872355-B21

HPE 400GB SATA 6G Write Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872357-B21

HPE 800GB SATA 6G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872359-B21

HPE 800GB SATA 6G Write Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872361-B21

HPE 1.6TB SATA 6G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872363-B21

HPE 1.6TB SATA 6G Write Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872365-B21

نوشتن متمرکز PCLe/NVMe-SFF-درایو های حالت جامد

HPE 400GB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD 736936-B21

HPE 800GB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD 736939-B21

HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD 764892-B21

HPE 2TB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF(2.5in) SCN 3yr Wty SSD 764894-B21

نکته :یک NVME (826689-B21 or 873781-B21) یا جعبه ی درایو (826690)ابتدایی برای پشتیبانی درایو ها در ترکیب با یک بسته ارتقا NVMe لازم است .قیمت رم سرور G10 

نکته : HPE شرایط لازم را برای مصرف در نمونه کار NVMe در درایوهای سیستم عامل داراست اطلاعات کامل در سایت زیر موجود استقیمت رم سرور G10 

HPE Solid State Drive QuickSpecs

نکته : با NVMe  فقط یک جفت کارت گرافیکی پهن پشتیبانی می شودقیمت رم سرور G10 

خواندن متمرکز –6GSASSFF-درایو های حالت جامد

HPE 150GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 869374-B21

HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 869376-B21

HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 868814-B21

HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 869378-B21

HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 868818-B21

HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 869384-B21

HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 868822-B21

HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 869386-B21

HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 868826-B21

HPE 3.8TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 868830-B21

خواندن متمرکز –6GSATALFF-درایو های حالت جامد

HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 869380-قیمت رم سرور G10 B21

HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 869388-B21

خواندن متمرکز –6GSATAM.2  درایو های حالت جامد

HPE 150GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 875317-B21

HPE 340GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty SSD 777264-B21

HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty M.2 Kit 835563-B21

HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty Dual M.2 Kit 835565-B21

HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 875319-B21

HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 875498-B21

HPE 960GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 875500-B21

HPE 480GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 875490-B21

HPE 960GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 875492-B21

نکته : درایو های  M.2 در ارتقا اولیه میرند و فقط در کنترل کننده ی  S100i SATA کاربرد دارد.قیمت رم سرور G10 

نکته : M.2  فقط نرم افزار RAID  را پشتیبانی میکند.قیمت رم سرور G10 

خواندن متمرکز –6GSATAM.2uFF  درایو های حالت جامد

HPE 340GB SATA 6G Read Intensive UFF 3yr Wty Dual M.2 Kit 815605-B21

HPE 340GB SATA 6G Read Intensive UFF 3yr Wty M.2 Kit 815606-B21

نکته : درایو های  M.2 در ارتقا اولیه میرند و فقط در کنترل کننده ی  S100i SATA کاربرد دارد.

نکته : M.2  فقط نرم افزار RAID  را پشتیبانی میکند.قیمت رم سرور G10 

خواندن متمرکز –NVMe  – SFF درایو های حالت جامدقیمت رم سرور G10 

HPE 400GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD 764904-B21

HPE 1.2TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD 764906-B21

مصرف مختلط –6GSATASFF-درایو های حالت جامد قیمت رم سرور G10 

HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872344-B21

HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872346-B21

HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872350-B21

HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872348-B21

HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 872352-B21

مصرف مختلط –6GSATA   –  M .2درایو های حالت جامد

HPE 240GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 875488-B21

مصرف مختلط NVMe-SFFدرایو های حالت جامد

HPE 400GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD 765034-B21

HPE 800GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD 765036-B21

HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD 765038-B21

HPE 2TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty SSD 765044-B21

نکته :یک (826689-B21 or 873781-B21)) یا جعبه ی درایو ((826690-B21))ابتدایی برای پشتیبانی درایو ها در ترکیب با یک بسته ارتقا NVMe لازم است .

نکته : HPE شرایط لازم را برای مصرف در نمونه کار NVMe در درایوهای سیستم عامل داراست اطلاعات کامل در سایت زیر موجود است قیمت رم سرور G10 

HPE Solid State Drive QuickSpecs

نکته : با NVMe  فقط یک جفت کارت گرافیکی پهن پشتیبانی می شودقیمت رم سرور G10 

نکته : با کنترل کننده های هوشمند HPE  پشتیبانی نمیشود .قیمت رم سرور G10 

نکته : درایو های NVMe نیاز به افزودن ست فن با کارایی بالا (868710-B21)  دارد.قیمت رم سرور G10 

خواندن متمرکز6G SATA-uFF– درایو های حالت جامد قیمت رم سرور G10 

HPE 120GB SATA 6G Read Intensive UFF 3yr Wty M.2 Kit 822594-B21

HPE 120GB SATA 6G Read Intensive UFF 3yr Wty Dual M.2 Kit 822593-B21

HPE 340GB SATA 6G Read Intensive UFF 3yr Wty M.2 Kit 815606-B21

HPE 340GB SATA 6G Read Intensive UFF 3yr Wty Dual M.2 Kit 815605-B21

ست های خالی درایو سخت قیمت رم سرور G10 

HPE Universal SATA HHHL 3yr Wty M.2 Kit 878783-B21

HPE Large Form Factor Hard Drive Blank Kit 666986-B21

HPE Small Form Factor Hard Drive Blank Kit 666987-B21

قیمت رم سرور G10

پاسخ دهید