گام دوم : انتخاب گزینه های مورد درخواست _پروسسورها

(تنها یکی از موارد زیر مگر اینکه ذکر شده باشد.)

لطفا  برای پروسسور اول  درخواستی L21 زیر را انتخاب کنید.

برای پروسسور دوم لطفا پروسسور با مدل یکسان با _B21  از گزینه های CORE در بخش پروسسورهای _HPE راانتخاب کنید به عنوان مثال برای پروسسور اول 874752_B21  را انتخاب کنید سپس برای پروسسور دوم 874752_B21 را برگزینید.

نکته: مدل های 8SFF CTO با 4  فن استاندارد جایگذاری شده. بسته ی انتخابی پروسسور دوم حاوی دو فن اضافی میباشد. سرور های 12LFF , 24 SFF CTO  حاوی شش فن با کارایی بالا میباشند. بسته ی فن با کارایی بالا برای مواجهه با دمای محیطی مورد نیاز درایو های پشتی یا  NVMe های پیکربندی شده است.

نکته: حداکثر ظرفیت حافظه برای هر پروسسور به مدل پروسسورها بستگی دارد. همه ی پروسسورها تا 768GB حداکثر حافظه برای هر پروسسور به جز پروسسورهای مدل M تا 1.5 TB حداکثر حافظه برای هر پروسسور پشتیبانی میشود .

نکته : ترکیب دو پروسسور متفاوت مجاز نیست.

نکته: سرعت DD4  سرعت حداکثر حافظه ی پروسسور است .سرعت حقیقی حافظه ممکن است به کمیت و نوع DIMMs نصب شده وابسته باشد.

نکته : پروسسورهای 130W یا بیشتر با سینک حرارتی با کارایی بالا بعلاوه یSKUs 8156, 6128, 5122 همچنان که در زیر ذکر شده است نصب میشوند.همه ی پروسسورهای دیگر با سینک حرارتی استاندارد نصب خواهند شد.

بسته ی انتخابی پروسسور

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8180M (2.5GHz/28-core/205W) FIO Processor Kit

پروسسور مور نیاز           874752-L21

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8180 (2.5GHz/28-core/205W) FIO Processor Kit

پروسسور مور نیاز           871619-L21

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8180 (2.5GHz/28-core/205W) FIO Processor Kit

پروسسور مور نیاز           871619-L21

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8176M (2.1GHz/28-core/165W) FIO Processor Kit

پروسسور مور نیاز           874754-L21

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8176 (2.1GHz/28-core/165W) FIO Processor Kit

پروسسور مور نیاز           871618-L21

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8170M (2.1GHz/26-core/165W) FIO Processor Kit

پروسسور مور نیاز           874756-L21

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8170 (2.1GHz/26-core/165W) FIO Processor Kit

پروسسور مور نیاز           871617-L21

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8168 (2.7GHz/24-core/205W) FIO Processor Kit

پروسسور مور نیاز           869089-L21

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinumn 8164 (2.0GHz/26-core/145W) FIO Processor Kit

پروسسور مور نیاز           869088-L21

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8160M (2.1GHz/24-core/145W) FIO Processor Kit

پروسسور مور نیاز           874758-L21

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8160 (2.1GHz/24-core/150W) FIO Processor Kit

پروسسور مور نیاز           869086-L21

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8158 (3.0GHz/12-core/150W) FIO Processor Kit

پروسسور مور نیاز           869090-L21

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8156 (3.6GHz/4-core/105W) FIO Processor Kit

پروسسور مور نیاز           871616-L21

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8153 (2.0GHz/16-core/125W) FIO Processor Kit 826890-L21 پروسسور مور نیاز

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6154 (3.0GHz/18-core/200W) FIO Processor Kit                           826888-L21                          پروسسور مور نیاز

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6152 (2.1GHz/22-core/140W) FIO Processor Kit

پروسسور مور نیاز           826886-L21

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6150 (2.7GHz/18-core/165W) FIO Processor Kit

پروسسور مور نیاز           826884-L21

نکته: نصب با خنک کننده  با کارایی بالا

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6148 (2.4GHz/20-core/150W) FIO Processor Kit 826882-L21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6142M (2.6GHz/16-core/150W) FIO Processor Kit 874760-L21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6142 (2.6GHz/16-core/150W) FIO Processor Kit 826880-L21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6140M (2.3GHz/18-core/135W) FIO Processor Kit 874762-L21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6140 (2.3GHz/18-core/150W) FIO Processor Kit 826878-L21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6138 (2.0GHz/20-core/125W) FIO Processor Kit 826876-L21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6136 (3.0GHz/12-core/150W) FIO Processor Kit 826874-L21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6134M (3.2GHz/8-core/130W) FIO Processor Kit 873645-L21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6134 (3.2GHz/8-core/130W) FIO Processor Kit 826872-L21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6132 (2.6GHz/14-core/140W) FIO Processor Kit 826870-L21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6130 (2.1GHz/16-core/120W) FIO Processor Kit 826866-L21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6128 (3.4GHz/6-core/115W) FIO Processor Kit 826864-L21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6126 (2.6GHz/12-core/120W) FIO Processor Kit 826862-L21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 5122 (3.6GHz/4-core/105W) FIO Processor Kit 826858-L21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W) FIO Processor Kit 826856-L21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 5118 (2.3GHz/12-core/105W) FIO Processor Kit 826854-L21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 5115 (2.4GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit 876562-L21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Silver 4116 (2.1GHz/12-core/85W) FIO Processor Kit 826852-L21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit 826850-L21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Silver 4112 (2.6GHz/4-core/85W) FIO Processor Kit 873647-L21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) FIO Processor Kit 826846-L21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Silver 4108 (1.8GHz/8-core/85W) FIO Processor Kit 826848-L21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Bronze 3106 (1.7GHz/8-core/85W) FIO Processor Kit 873643-L21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Bronze 3104 (1.7GHz/6-core/85W) FIO Processor Kit 873641-L21

نکته: پروسسورهای بالا 130Wمصرف یک خننک کننده با کارایی بالا با 8156, 6128 و 5122

گام 2b :گزینه های انتخاب حافظه

لطفا یک یا تعداد بیشتری حافظه از زیر انتخاب کنید .

برای اجتماع حافظه ی Gen10 قانون کاغذ سفید , حافظه ی نوری ودستورالعمل ها لطفا از سایت زیر دیدن نمایید :

https://www.hpe.com/docs/memory-population-rules

پیکر بندی اطلاعات _ مدل های یکپارچه سازی شده ی کارخانه

برای مشاهده ی جدول سرعت حافظه ی Gen 10  جدول زیر را ببینید :

https://www.hpe.com/docs/memory-speed-table

برای دستگاههای حافظه ی memory Reliability, Accessibility, Serviceability (RAS)وکاغذ سفید مثل Gen10 Fast Fault Tolerance ودستگاههای  legacy mirrored memory و غیره . لطفا سایت زیر را ببینید:

http://www.hpe.com/docs/memory-ras-feature

نکته: دسترسی به حافظه DIMM  یک سرور سکو به صدور گواهینامه ی پس از ازمون بستگی دارد.

نکته : حداکثر سرعت حافظه یک عملکرد از نوع حافظه پیکر بندی حافظه ومدل پروسسور است .

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Memory Kit 815097-B21

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Memory Kit 815098-B21

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Memory Kit 835955-B21

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Memory Kit 815100-B21

HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Memory Kit 815101-B21

گام 2C: انتخاب منابع تغذیه

 یک یا تعداد بیشتری منبع تغذیه از زیر انتخاب کنید

نکته : ترکیب دو نع مختلف منبع تغذیه مجاز نمی باشد.

HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865408-B21

HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865438-B21

HPE 800W Flex Slot Universal Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865428-B21

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865414-B21

HPE 800W Flex Slot -48VDC Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865434-B21

HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 830272-B21

گام سوم : انتخاب گزینه های قابل یکپارچه سازی کارخانه اضافی

گزینه های واحد HPE

HPE DL38X Gen10 Slot 1/2 x16/x16 FIO Riser Kit 871674-B21

نکته: شکاف 1یا 2  در موقعیت ابتدایی

نکته : پشتیبانی کل ارتفاع و کل عرض کارتها

نکته:عرض مسیر *16,*16 عرض اتصال *16,*16

HPE DL38X Gen10 x16/x16 GPU Slot2/3 FIO Riser Kit 871676-B21

نکته : ارتقا اولیه اتصال در شکاف 2و3 برای پشتیبانی GPU

نکته : : پشتیبانی کل ارتفاع و کل عرض کارتها

نکته : عرض مسیر *16,*16 عرض اتصال *16,*16

HPE 4 NVMe Box 1 Instr Spec FIO 878186-B21

HPE DL38X Gen10 x8/x8/x8 1-port 2 NVMe Slim SAS Riser Kit 871673-B21

نکته:پشتیبانی 3*8ویک درگاه برای NVMe

نکته : پشتیبانی کل ارتفاع ونصف عرض کارتها

نکته : عرض مسیر *8*8*8 عرض اتصال *8*8*8

HPE 2 NVMe Instr Spec FIO 878189-B21

نکته : تنها گزینه یکپارچه سازی کارخانه

نکته : با جعبه ی راه انداز 2SFF  در جلو شاسی های NVMeمرتبط خواهد بود .

HPE 6+2 NVMe Instr Spec FIO 878192-B21

نکته : تنها گزینه یکپارچه سازی کارخانه

نکته : نشان دهنده ی جعبه همچنین یک ارتباط با NVMe  خواهد داشت.

HPE 8SFF Front Remove SPEC Perf FIO 873763-B21

نکته : : تنها گزینه یکپارچه سازی کارخانه

نکته : جعبه ی 8SFF در جعبه 3 برداشته و با جعبه ی خالی جایگزین خواهیم کرد.

HPE Riser Remove SPEC FIO 873766-B21

نکته : : تنها گزینه یکپارچه سازی کارخانه

نکته : ارتقا ابتدایی PCLe قرار داده شده را بر خواهیم داشت .

پیکر بندی اطلاعات _ مدل های یکپارچه سازی شده ی کارخانه

HP Legacy FIO Mode Setting 758959-B22

نکته : UEFI  حالت پیش فرض است قسمت FIO  میتواند برای دسترسی به حالت Lgecy مورد استفاده قرار گیرد.

نرم افزار مدیریت زیر ساخت همگرا

HPE OneView for ProLiant DL Server including 3yr 24×7 Support FIO Bundle Physical 1-server LTU E5Y43A

HPE OneView w/o iLO including 3yr 24×7 Support 1-server FIO LTU P8B31A

گام 4 :  انتخاب گزینه های اضافی برای یکپارچه سازی کارخانه از Core  و گزینه های اضافی بخش زیر

 

گزینه  Core

نکته : بعضی از گزینه ها ممکن است در کارخانه یکپارچه سازی نشوند. برای تنها پیکر بندی سفارش شده Hewlett Packard Enterprise استفاده از پیکر بند معتبر HPE  را توصیه میکند. برای اطلاعات بیشتر با نماینده ی فروش محلی تماس بگیرید ملاحظه ی سایت زیر میتواند به شما درتوضیح  مسیر یابی کابلها در هر گزینه کمک کند

http://www.hpe.com/info/CablingMatrixGen10

گزینه های واحد  HPE  

HPE DL38X NVMe 8 Solid State Drive Express Bay Enablement Kit 826689-B21

نکته : این گزینه برای پشتیبانی درایو های 8NVMe  و تنها برای قرار گرفتن در جعبه ی 1,2,3از شاسی های SFF ارائه گردیده است.توجه کنید که در جعبه ی 1تا اندازه ای و در جعبه ی 2,3 به طور کامل درایو های NVMeجای سازی میشوند.

نکته :  HPE DL380 Gen10   با ست فن با کارایی بالا برای پشتیبانی NVMeنیاز هست.(867810-B21)

نکته : The HPE DL38X Gen10 4-port 8 NVMe SlimSAS برای این ارتقا نیاز هست.(867807-B21)

نکته : محدودیتی برای پشتیبانی روی GPU  با بی NVMeنصب شده وجود دارد .

HPE DL38X Gen10 Universal Media Bay Kit 826708-B21

نکته : بی شبکه جهانی HPE DL380 Gen10برای نمایش صفحه نمایش درگاه و 2*USB 2.0  ارائه گردیده است .

بعلاوه ی پشتیبانی از دو درایو جلو SFF (826688-B21) یا دو NVMe درایو های جلو  (مورد نیاز در ارتقا 826687-B21)

و پشتیبانی ODD  (شامل نمیشود) و تنها میتواند در جعبه ی 1 یا یک مدل  8SFF یا  8+8 SFF قرار گیرد.

نکته : این تنها گزینه ی 8SFF  را دارد

HPE DL38X Gen10 Premium 6 SFF SAS/SATA + 2 NVMe or 8 SFF SAS/SATA Bay Kit 826690-B21

نکته: این ست میتواند در جعبه ی یک دو یا سه ارئه ی پشتیبانی برای تا 8 SFF SAS/SATA یا رایوها برای هر جعبه 6SAS/SATA+2NVMe  باشد

نکته : با درایو های NVMeیک ارتقا ویژه نیاز هست .

نکته : هنگام افزودن به جعبه یک افزودن یک ست فن با کارایی بالا (867810-B21) لازم است .

HPE DL380 Gen10 High Performance Heat Sink Kit 826706-B21

نکته : نیاز برای نصب GPU

نکته : ست های پروسسورها بالای 130W  شامل یک خن کننده با کارایی بالا هستند در بین 8156,6128 و 5122

HPE DL38X Gen10 High Performance Temperature Fan Kit 867810-B21

نکته : این ست به Ambient temperature environments ویژه دارد که در 2H2017میاید.

نکته : این ست همچنین به پشتیبانی GPUsپیکربندی شده نیاز دارد .

نکته : نیاز به NVMe پیکر بندی شده هست .

نکته : این ست حداکثر خنک کننده گی را برای سرور شما فراهم میکند.

نکته : این ست هنگام قرار دادن جعبه ی 1,2  و 3 مورد نیاز است.

HPE DL38X Gen10 2SFF HDD SAS/SATA Riser Kit 826688-B21

نکته : 2SFF  در پشت فقط با مدل  24 SFF  یا مدل  12 LFF پشتیبانی میشود .

نکته : در پشت این برگها شکاف  1*46  در دسترس است.

نکته : درایو های پشتی نیاز به افزودن ست فن با کارایی بالا (867810-B21)  دارند.

HPE DL38X Gen10 2SFF Premium HDD Front NVMe/SAS/SATA Kit 826687-B21

نکته : برای دو SFF  جلو در بی شبکه ی جهانی

نکته : قابل استفاده برای پشتیبانی درایو2SFFپشتی

نکته : نیاز به افزودن ارتقا برای پشتیبانی درایوهای NVMe

HPE DL38X Gen10 8LFF Front 2SFF SAS/SATA HDD Kit 867805-B21

نکته : افزودن پشتیبان برای  2 SFF  در جلو وشاسی های   8 LFF   (868706-B21)

HPE DL38X Gen10 8LFF Front 2NVMe HDD Bay Kit 873781-B21

نکته : پشتیبانی های  2NVMe  در بی شبکه جهانی ( مشمول) در مدل 8LFF

نکته : برای پشتیبانی درایو های  2 NVMe  افزودن 1-port 2 NVMe SlimSAS HPE DL38X Gen10 x8/x8/x8

( 867806)  یا ارتقا HPE DL38X Gen10 2-port 4 NVMe SlimSAS Riser (867808-B21)  مورد نیاز است .نکته : درایو های  NVMe  به افزودن ست فن با کارایی بالا نیاز دارن (867810 B-21)

HPE DL38X Gen10 12Gb SAS Expander Card Kit with Cables 870549-B21

نکته : گسترش  SAS  فعال کردن زمینه ی به روز رسانی  24 SFF .

نکته : برای قرار دادن ابتدایی در شکاف  3  از ارتقا اولیه .

HPE DL380 Gen10 SFF Systems Insight Display Kit 826703-B21

نکته : صفحه نمایش داخل سیستمها به صورت استاندارد در سیستم قرار داده نشده اند اما در یکپارچه سازی کارخانه و یا انتخاب به روز رسانی زمینه در دسترس میباشد.

HPE DL38X Gen10 Rear Serial Cable Kit 873770-B21

پروسسورهای HPE

انتخاب ست های پروسسور

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8180M (2.5GHz/28-core/205W) Processor Kit 874752-B21

نکته : با خنک کننده با کارایی بالا

.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8180 (2.5GHz/28-core/205W) Processor Kit 871619-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8180 (2.5GHz/28-core/205W) Processor Kit 871619-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8176M (2.1GHz/28-core/165W) Processor Kit 874754-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8176 (2.1GHz/28-core/165W) Processor Kit 871618-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8170M (2.1GHz/26-core/165W) Processor Kit 874756-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8170 (2.1GHz/26-core/165W) Processor Kit 871617-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8168 (2.7GHz/24-core/205W) Processor Kit 869089-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8164 (2.0GHz/26-core/145W) Processor Kit 869088-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8160M (2.1GHz/24-core/145W) Processor Kit 874758-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8160 (2.1GHz/24-core/150W) Processor Kit 869086-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8158 (3.0GHz/12-core/150W) Processor Kit 869090-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8156 (3.6GHz/4-core/105W) Processor Kit 871616-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Platinum 8153 (2.0GHz/16-core/125W) Processor Kit 826890-B21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6154 (3.0GHz/18-core/200W) Processor Kit 826888-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6152 (2.1GHz/22-core/140W) Processor Kit 826886-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6150 (2.7GHz/18-core/165W) Processor Kit 826884-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6148 (2.4GHz/20-core/150W) Processor Kit 826882-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6142M (2.6GHz/16-core/150W) Processor Kit 874760-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6142 (2.6GHz/16-core/150W) Processor Kit 826880-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6140M (2.3GHz/18-core/135W) Processor Kit 874762-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6140 (2.3GHz/18-core/150W) Processor Kit 826878-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6138 (2.0GHz/20-core/125W) Processor Kit 826876-B21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6136 (3.0GHz/12-core/150W) Processor Kit 826874-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6134M (3.2GHz/8-core/130W) Processor Kit 873645-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6134 (3.2GHz/8-core/130W) Processor Kit 826872-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6132 (2.6GHz/14-core/140W) Processor Kit 826870-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6130 (2.1GHz/16-core/120W) Processor Kit 826866-B21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6128 (3.4GHz/6-core/115W) Processor Kit 826864-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 6126 (2.6GHz/12-core/120W) Processor Kit 826862-B21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 5122 (3.6GHz/4-core/105W) Processor Kit 826858-B21

NOTE: Ships with Performance Heatsink.

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W) Processor Kit 826856-B21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 5118 (2.3GHz/12-core/105W) Processor Kit 826854-B21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Gold 5115 (2.4GHz/10-core/85W) Processor Kit 876562-B21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Silver 4116 (2.1GHz/12-core/85W) Processor Kit 826852-B21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit 826850-B21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Silver 4112 (2.6GHz/4-core/85W) Processor Kit 873647-B21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit 826846-B21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Silver 4108 (1.8GHz/8-core/85W) Processor Kit 826848-B21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Bronze 3106 (1.7GHz/8-core/85W) Processor Kit 873643-B21

HPE DL380 Gen10 Intel® Xeon-Bronze 3104 (1.7GHz/6-core/85W) Processor Kit 873641-B21

نکته: تا دو پروسسور پشتیبانی میشود.مدل هایی با کارایی بال دارای دو پروسسور میباشند.

نکته : شامل  HT  میباشد که مدل پروسسور Intel® Hyper-Threading Technology را پشتیبانی میکند

نکته : Turbo2: Intel® Turbo Boost Technology 2.0 برای محاسبات قدرتمند بیشترزمانی که شما نیازمند کارایی بالا و سازگاری با بار کری بالا و دریافت کارایی بالاتر نسبت به نسل های سابق turbo technology میباشید ارائه شده .

نکته : سرعت DDR4 حداکثر سرعت حافظه در پروسسور است . ممکن است سرعت واقعی حافظه به کمیت و نوع  DIMMsنصب شده بستگی داشته باشد .

نکته : ******-L21 اولین پروسسور قرار داده شده است ******-B21 دومین پروسسور قرار داده شده بعلاوه ی فن های کارخانه در زمینه نصب میباشد.

نکته : حداکثر سرعت سوکیت وابسته به پروسسور انتخابی دارد.

نکته : پروسسورها ی بالای  130   با یک خنک کننده با کارایی بالا مصرف میکنند خنک کننده بین  8156,6128  و 5122

مشاوره خرید سرور اچ پی

یک دیدگاه برای “مشاوره خرید سرور اچ پی

دیدگاه ها بسته شده است